facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

доц. д-р Йордан Дойков

доц. д-р Йордан ДойковДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: ydoykov@nbu.bg

Приемно време: -Професионална автобиография:

Доц. д-р Йордан Дойков е роден в София на 7 май 1963 г.
Завършва средното си образование със сребърна значка /медал/ през 1981 г. в 29 ЕСПУ „Георги Бакалов”, /физико-математическа паралелка/.
Бакалавър по военно дело и магистър по педагогика от Общовойсковия факултет на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново (1985); магистър по социология от СУ „Св. Климент Охридски” (1993); магистър по политология от НБУ – първенец на випуска по специалност – носител на значката на НБУ (1998); магистър по икономика /специалност „Финанси”/ от УНСС (2001).
Носител на Първа награда на XVI-я Национален студентски политически конкурс с тема: „Милитаризация на капиталистическата икономика и борбата против въоръжаването за предотвратяване на термоядрена война” (1984).
Служи в Българската армия и системата на Министерството на отбраната в периода 1981-2008 г. Има военно звание „подполковник“.
Защитава докторска дисертация в СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност в България 1947-2007. (Опитът при членството във Варшавския договор и при членството в НАТО)”и получава от ВАК ОНС „Доктор” по научна специалност 05.11.02. „Политология” (2009).
Член на преподавателския състав на фондация "Европартньори 2007" в периода 2004 -2009 г. и технически сътрудник в периода 2008 - 2009 г.
От летния семестър на учебната 2009/2010 г. е „Хоноруван асистент“ в катедра „Политология” на факултет „Международна икономика и политика” в УНСС по учебните дисциплини „Методология и методики на политическия анализ” и „Политология”.
От 2013 г. е „Асистент“ в катедра „Комукации и сигурност“ във Факултета по информационни науки на УниБИТ и води дисциплините „Военни аспекти на националната сигурност“, „Граждански контрол върху системата нанационалната сигурност“ и „Социология на сигурността“.
Избран за „Доцент“ по сравнителна политология (05.11.02) в катедра „Политология, социология и културология“ на Философския факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (2014). В периода 2014 -2016 г. чете лекции по дисциплините „Теория на политиката“, „Теория на международните отношения“, „Теория на демокрацията“, „Теория на управлението“, „Политология“, „Социология“, „Политическа конфликтология“, „История на политическите идеи“, „Социология на читателите и четенето“, „Международни институции и организации“. Участва в акредитирането на специалност „Национална сигурност“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с академичните курсове „Водене на преговори в сферата на националната сигурност“ и „Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност“.
От 2014 г. едновременно е и „Доцент“ в катедра „Комуникации и информиране“ на Факултета по библиотекознание и културно наследство на УниБИТ. Чете лекции по дисциплините „Стратегическо мислене и организационно поведение“, „Информиране и модели и практики на управление“, „Механизми при вземане на политически решения“, „Представително управление“, „Публични политики“. От 2016 г. води и дисциплините „Политика и институции“, „Политическа психология“, „Психология на управлението“, „Политически аспекти на сигурността“, „Фирмено и корпоративно разузнаване“, „Управление на кризи“, „Защита на информацията в условия на кризи и конфликти“, „Основи на обществени политики и практики“, „Аспекти на хюман-дизайна в медийна информационна среда“, „Проекции на публичните политики в медийна информационна среда“.
От академичната 2021 – 2022 г. е „Хоноруван доцент“ в катедра „Сигурност и граничен контрол“ на факултет „Полиция“ в Академията на МВР, където чете лекции по „Политология“, „Основи на националната сигурност“, „Управление на системата за сигурност“, „Политика и публична власт“, „Национална сигурност“, „Граждански контрол над сектора за сигурност“.
Автор е на монографиите:
- „Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност”, ИК „КОТА”, София, 2007, ISBN 978-954-305-227-1, 176 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13340, /книгата е част от фонда на Библиотеката на Конгреса на САЩ – Писмо изх. № 983/09.11.2007 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/,
- „България във Варшавския договор и в НАТО. (Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век)”, изд. „Парадигма”, София, 2010, ISBN 978-954-326-119-2, 388 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14180, /книгата е част от фондовете на Библиотеката на Конгреса на САЩ, на Университетската библиотека – Сиатъл, на Народната библиотека – Прага, на Народната библиотека – Варшава, на Руската държавна библиотека - Москва – Писмо изх. № 557/20.09.2010 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/ и
- „Методологическо конструиране в социалния анализ, том 1. За познанието, опита и практиката“, изд. „Парадигма”, София, 2019, ISBN 978-954-326-412-4, 308 с., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13737, /книгата е част от фонда на Библиотеката на Конгреса на САЩ – Писмо изх. № КФ-05-428/19.08.2020 г. на Директора на НБ „Св.Св. Кирил и Методий”/,
както на около 100 публикации – студия, методически пособия, статия, доклади, анализи и др. Има участие в един международен и четири университетски проекти.
Член е на Българската асоциация по политически науки (2004) и на Българската социологическа асоциация (2005).


Публикации:

Книги /монографии/

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Методологическо конструиране в социалния анализ, том 1. За познанието, опита и практиката, Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-412-4, 308 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13737
ДОЙКОВ Йордан. 2010. България във Варшавския договор и в НАТО. (Институционална специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX-ти и началото на XXI-ви век). Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-119-2, 388 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14180
ДОЙКОВ Йордан. 2007. Политическото решение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност. ИК „КОТА”, София, ISBN 978-954-305-227-1, 176 с. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13340

Студии

ДОЙКОВ Йордан. 2018. За и против моделите за икономически растеж, в: Илиева И, проф. д-р, доц. д.ю.н. А. Анастасов, доц. д-р Т. Кобуров, (ред. съв.). Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. Емил Константинов, изд. на ИДП – БАН, София, 2018, ISBN 978-954-9583-36-6, с. 127-170. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13739

Автореферати

ДОЙКОВ Йордан., автор. 2008. Политическото рещение. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност в България 1947-2007 (Опитът при членството във Варшавския договор и при членството в НАТО), София, 22.10.2008, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17661, 16 с.

Методически пособия и учебни помагала

Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2021. Комуникации и политики, т. 5, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-505-6, 180 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Към обяснението на обществото като субективна реалност: познавателни конституенти на първичния и вторичния социализационни процеси в интернализацията на реалността (По концептуализацията на Питър Бъргър и Томас Лукман), с. 57-70
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2020. Комуникации и политики, т. 4, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-440-0, 233 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Субективноидеалистическият методологически подход към конструиране на познанието (По концептуалното схващане на Имануел Кант), с. 117-126. DOI:10.13140/RG.2.2.26494.31043;Handle:http://hdl.handle.net/20.500.12641/16651
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2020. Комуникации и политики, т. 4, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-440-0, 233 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Източници на институционализацията (По концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман), с. 99-116. DOI: 10.13140/RG.2.2.34882.91849; Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/16650
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2019. Комуникации и политики, т. 3, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-391-5, 168 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Понятията образование и sensus communis в херменевтическия познавателен инструментариум, с. 94-104. – DOI 10.13140/RG.2.2.33349.06882
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2018. Комуникации и политики, т. 2, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-390-8, 212 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Методологически основания на Хайдегер за определяне същността на онтологичното познание, с. 26-36. – DOI 10.13140/RG.2.2.19927.29601
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Защита на информацията в условия на кризи и конфликти, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-356-1, 249 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.29495.88489
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Управление на кризи, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-357-8, 235 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.34535.91042
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политика и институции, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-358-5, 273 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.32858.18885
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политическа психология, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-359-2, 214 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.19436.41602
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Психология на управлението, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-360-8, 209 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.26147.30247
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Политически аспекти на сигурността, изд. "Парадигма", София, ISBN 978-954-326-361-5, 402 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.12725.52967
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2018. Комуникации и политики, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-304-5 (Print), ISBN 978-619-185-304-2 (Online), 340 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Български опити в институционалната координация по отбраната и сигурността, с. 80-104; Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13742
Колектив и ДОЙКОВ Йордан., съавтор. 2018. Комуникации и политики, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-304-5 (Print), ISBN 978-619-185-304-2 (Online), 340 с., /учебно помагало за студенти/: - ДОЙКОВ Й., автор. Социална ситуация и механизми на социално конструиране, с. 154-170. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13743
ДОЙКОВ Йордан. 2017. Фирмено и корпоративно разузнаване, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-270-3, 360 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.29325.95209
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология - I част, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-218-5, 215 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.15017.80482
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология - II част, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-223-9, 186 е-с., /CD формат, методическо пособие/. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13759
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Водене на преговори в сферата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-228-4, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.17534.38726
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Международни институции и организации, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-216-1, 283 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.15856.66568
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на международните отношения, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-225-3, 212 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.23406.41286
ДОЙКОВ Йордан. 2016. История на политическите идеи - I част /Античност, Средновековие, Ренесанс и Просвещение/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-215-4, 243 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.34311.60323
ДОЙКОВ Йордан. 2016. История на политическите идеи - II част /Модерност и Постмодерност/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-221-5, 201 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.25922.99521
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Политология, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-222-2, 492 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.22567.55202
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Политическа конфликтология, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-217-8, 203 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.25084.13445
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Стратегическо ръководство и лидерство в системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-227-7, 305 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.28439.57765
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Социология на читателите и четенето, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-224-6, 213 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.21728.69128
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на демокрацията /по Джовани Сартори/, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-219-2, 392 е-с., /CD формат, методическо пособие/.– DOI 10.13140/RG.2.2.33472.74240
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на политиката, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-226-0, 356 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.10023.96168
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Теория на управлението, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-220-8, 280 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.30117.29922
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Стратегическо мислене и организационно поведение, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-173-7, 189 е-с., /CD формат, методическо пособие/. - DOI 10.13140/RG.2.2.10862.82243
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Информиране и модели и практики на управление, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-175-1, 239 е-с., /CD формат, методическо пособие/. - DOI 10.13140/RG.2.2.13379.40487
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Механизми при вземане на политически решения, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-172-0, 166 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.26801.17768
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Представително управление, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-171-3, 363 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.18412.56964
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Публични политики, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-174-4, 152 е-с., /CD формат, методическо пособие/. - DOI 10.13140/RG.2.2.11701.68327
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Социология на сигурността, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-176-8, 275 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.17573.70880
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Граждански контрол върху системата на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-177-5, 246 е-с., /CD формат, методическо пособие/. - DOI 10.13140/RG.2.2.30156.62085
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Военни аспекти на националната сигурност, изд. "За буквите – О писменехь", София, ISBN 978-619-185-178-2, 328 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.16734.84805
ДОЙКОВ Йордан. 2012. Полета на политологията, фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-9-2, 492 е-с., /CD формат, методическо пособие/.- DOI 10.13140/RG.2.2.16276.09609
ДОЙКОВ Йордан. 2012. Към методологиите и методиките на политическия анализ, фондация "Европартньори 2007", София, ISBN 978-954-91557-8-5, 391 е-с., /CD формат, методическо пособие/. – DOI 10.13140/RG.2.2.28020.14720
ДОЙКОВ Йордан, майор. 1999. съставител. Промененият Атлантически съюз, №2, София, Военно издателство ЕООД, ISBN 978-954-509-425-5, 28 с., (Учебно помагало). Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14181

Проекти

ДОЙКОВ Йордан. 2019. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП – 2019-09 от 03.2019 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: „Стресът на работното място – предпоставки, последствия и стратегии за управление“, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13894
ДОЙКОВ Йордан. 2018. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП – 2018-09 от 06.03.2018 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: „Интернет зависимост при българските студенти“, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13893
ДОЙКОВ Йордан. 2017. Научноизследователски проект към УниБИТ по Договор № НИП-2017-02 от 04.03.2017 г. по Наредба № 3 на МОН на тема: “Изследване на ценностните измерения на съвременния български културен модел в кроскултурна перспектива”, (ръков. доц. д-р М. Гарванова), Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13892
DOYKOV Jordan. 2009. Hidalgo D. C. (ed.). Studying and Preventing of the Radicalization of Islam: What school communities can do? Comparative analysis of cases of Bulgaria, Rumania, Spain, Morocco. The Bulgarian case, from International Conference in Sofia, 17-18 September 2008, under of the same name International Project, funded by the European Program for the Prevention and Response to violent Radicalization, (project man. Assoc. Prof. PhD T. Dronzina) – 2009 – in http://www.projectjls2007rad015.org/pages/conferencia_sofia/ponencias, pp. 19, and in CD format, Grenada, Spain, ISBN 978-84-338-4987-8, 9 pp., Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13881

Рецензии и отзиви

ДОЙКОВ Йордан. 2020. за Блъскова Д. Библиотеката и нейният обществен образ, Авангард Прима, София, ISBN 978-619-239-378-6, в Предисловие, с. 16. – DOI 10.13140/RG.2.2.25697.63846
ДОЙКОВ Йордан. 2018. за Кобуров Т. Ситуационен външнополитически анализ в областта на сигурността – монография с принос в политологическата литература, е-сп. „Международна политика”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, год. XIV, бр. 1-2, ISSN 2367-5373, 2018, с. 208-209, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13898.
ДОЙКОВ Йордан. 2016. за Георгиев Б. Геополитическият императив, Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-293-9, на задна корица. – DOI 10.13140/RG.2.2.34086.24649
ДОЙКОВ Йордан. 2015. за Георгиев Б. Растеж накъде? (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж), сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2015, год.V, бр.1, с. 91-93. – DOI 10.13140/RG.2.2.12275.86564
ДОЙКОВ Йордан. 2014. за Георгиев Б. Растеж накъде? (Относно ирелевантността на моделите за икономически растеж), Изд. „Парадигма”, София, ISBN 978-954-326-240-3, на задна корица, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13899

Статии и доклади

ДОЙКОВ Йордан. 2021. Интерпретацията на Бъргър и Лукман на социалното взаимодействие във всекидневието, Осма Научна конференция с международно участие „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 8., София, 10.12.2021, ISSN 2367-7899, За буквите – О писменехь, с. 521–528. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14319
ДОЙКОВ Йордан. 2021. Организационният подход на Бъргър и Лукман за поддържане на символния универсум, сб. „Проблеми на обществената комуникация” – Седма международна кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация“, София, 4 юни 2021 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 73-83.
ДОЙКОВ Йордан. 2021. Бъргър и Лукман за субективното поддържане на реалността, Сборник с научни доклади от XIX национална научна конференция с международно участие “Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, София, 1 ноември 2021 г., АИ "За буквите – О писменехь", София, ISSN 2683-0094, с. 101-111, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17893
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Познавателни проблематизации при институционалната сегментация (По концептуалното схващане на Питър Бъргър и Томас Лукман), сб. „Новите реалности и политическата наука” - Юбилейна международна научна конференция, УНСС - София, 30 октомври 2020 г., Издателски комплекс - УНСС, ISBN 978-619-232-564-0, с. 368-374
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Роли и граници на институционализацията, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Шеста Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 28-30 октомври 2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 105-111. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17003
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерсубективната седиментация като познавателен инструментариум, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Шеста Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 28-30 октомври 2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 98-104. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17002
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерпретацията на Бъргър и Лукман на социалното взаимодействие във всекидневния живот, Седма Национална научна конференция „Хармония в различията“, съст. Назърска, Ж., С. Шапкалова. Сборник с доклади, Т. 7., София, 10.12.2020, ISSN 2367-7899, За буквите – О писменехь, с. 499–508. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/14319
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Интерпретацията на Бъргър и Лукман за ролята на езика и знанието във всекидневния живот, Сборник на XVIII Научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, посветена на 70-та годишнина на УниБИТ, 01-02.11.2020 г., изд. „За буквите – О писменехь“, ISSN 2683-0094, София, с. 149-157. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13859
DOYKOV Yordan. 2020. Methodological cognitive potential of the face-to-face situation in Berger and Luckmann’s concept. The role of typification mechanism. Доклады Казахской академии образования №4/2020, ISSN 2305-7831, с. 251-259. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13992
DOYKOV Yordan. 2020. Gadamer’s understanding of the hermeneutic circle - methodological problems of knowledge. Доклады Казахской академии образования №3/2020, ISSN 2305-7831, с. 210-219. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13991
DOYKOV Yordan. 2020. Russell’s description of experience. Доклады Казахской академии образования №2/2020, ISSN 2305-7831, с. 247-256. Handle:
http://hdl.handle.net/20.500.12641/13971
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Въведение във феноменологичното основополагане на Бъргър и Лукман за реалността и знанието, Научни трудове на УниБИТ, т. 18, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17648, с. 158-163.
ДОЙКОВ Йордан. 2019. Реалността като познавателна детерминация на съзнанието във феноменологичното разбиране на Бъргър и Лукман, Научни трудове на УниБИТ, т. 17, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/17646, с. 227-233.
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Концептуальная схема диалектико-материалистической концепции познания, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 2(102)/2021, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 154-157. - DOI 10.31489/2021HPh/154-157
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Общая концептуальная основа понимания знаний Гегелем, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 2(98)/2020, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 157-161. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13970
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Размышления о знаниях, BULLETIN of Karaganda university. History. Philosophy Series, № 3(99)/2020, издательство КарГУ им. Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан, ISSN 2518-7236 (Print), ISSN 2663-5100 (Online), с. 219-224. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13989
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Възпитателните фактори в Българската армия през XX век – гарант за националната сигурност, сп. „Национална сигурност“, год. II, бр. 5, 2020, Виктори ИЗДАТ, София, ISSN: 2682-941X онлайн & ISSN: 2682-9983 принт, с. 39-47. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13988
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Предизвикателства пред интеграцията на България в евроатлантическите структури /Военнополитически аспекти и динамика на армейското обществено мнение в периода 2000-2004 г./, сп. „Национална сигурност“, год. II, бр. 3, 2020, Виктори ИЗДАТ, София, ISSN: 2682-941X онлайн & ISSN: 2682-9983 принт,, с. 39-44. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13966
ДОЙКОВ Йордан. 2020. Влияние на науката и културата върху военното дело и армията, в Сборник: „Поуките от историята за ефективността на политиката“, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев, София, 2020, Издателски комплекс - УНСС, ISSN 978-619-232-314-1, с. 529-538. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13968
DOYKOV Yordan. 2020. The Security councils. The Bulgarian attempt, в Сборник: „Поуките от историята за ефективността на политиката“, посветен на проф. д.ист.н. Трендафил Митев, София, 2020, Издателски комплекс - УНСС, ISSN 978-619-232-314-1, с. 270-286. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13969
DOYKOV Yordan. 2019. The (national) security council – differentia specifica of “the competent and responsible circle” in the state, in Proceedings “Knowledge Society and 21st Century Humanism” of the 17th International Scientific Conference, ULSIT, Sofia, 1st November 2019, APH “Za Bukvite – O Pismeneh”, ISSN 2683-0094, pp. 660-672. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13857
ДОЙКОВ Йордан. 2019. За познанието, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Пета Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация, София, 4-5 юни 2019 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 156-165. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13856
ДОЙКОВ Йордан. 2019. Гадамер за херменевтичния кръг и херменевтичното познание, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Пета Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация София, 4-5 юни 2019 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 121-131. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13855
ДОЙКОВ Йордан. 2017. Екзистенциалистката парадигмата за познанието: методологическите конституенти на Бъдене-ето-на (Dasein), Научни трудове на УниБИТ, т. 14/2016, изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 1314-2623, с. 110-119. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13963
ДОЙКОВ Йордан. 2018. За опита в аналитичната концепция на познанието на Бъртранд Ръсел, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Четвърта Международна Кръгла маса по проблемите на обществената комуникация, Благоевград, 12-13 юни 2018 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 121-133. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13854
ДОЙКОВ Йордан. 2019. Междуетническите отношения в България и в Българската армия в годините на прехода (1989-2004), Шеста Национална научна конференция „Хармония в различията“, УниБИТ, София, 10.12.2019, Сборник с доклади, ISSN 2367-7899, с. 335-344. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13858
ДОЙКОВ Йордан. 2018. (Диалектико)материалистическата парадигма за познанието, Сборник на XV Национална научна конференция с международно участие: „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“ на УниБИТ и НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ 01.11.2017 г., изд. „За буквите – О писменехь“, ISSN 1314-7099, София, с. 193-206. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13964
ДОЙКОВ Йордан, Белла ТЕТЕВЕНСКА. 2017. Интереси и корупция, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Трета Международна Кръгла маса „Проблеми на обществената комуникация”, Ниш, Сърбия, 23-25 юни 2017 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 244-261. Handle:
http://hdl.handle.net/20.500.12641/13852
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Власт и общество: изменения в комуникациите чрез партиите, сб. „Проблеми на обществената комуникация” - Втора Международна Кръгла маса „Проблеми и деструкции при обществената комуникация”, Златни пясъци - Варна, 14-16 юни 2016 г., изд. „За буквите – О писменехь“, София, ISSN 2534-9430, с. 137-149. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13850
ДОЙКОВ Йордан. 2016. Български търсения на институционални решения по сигурността в началните години на прехода (1989-1991 г.), Тематичен сборник с научни изследвания: „Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите”, том 3, изд. „ИВИС”, Велико Търново, ISBN 978-619-205-023-8, с. 230-243. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13962
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Композиране и влияния на международните фактори в процеса на присъединяване на България към военнополитически съюзи през втората половина на XX–ти и началото на XXI-ви век, /сравнителни аспекти/, в Илиева И, проф. д-р, доц. д-р Т. Кобуров, (съст.). Научни трудове на ИДП – БАН, том XI, ISSN 1314-6459, с. 91-104. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13961
ДОЙКОВ Йордан. 2013. Понятията за война, военно дело и армия, сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ - КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2013, год. III, бр. 4, с. 94-105. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13959
ДОЙКОВ Йордан. 2011. Геополитическа ситуация и политическите институции на българската държава при присъединяването й към НАТО, сп. "Международни отношения", година XL, бр. 5-6, 2011, УИ "Стопанство", София, ISSN 0324-1092, с. 157-168. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13958
ДОЙКОВ Йордан. 2011. Геополитическа ситуация и политическите институции на българската държава при присъединяването й към Варшавския договор, сп. "Международни отношения", година XL, бр. 2-3, 2011, УИ "Стопанство", София, ISSN 0324-1092, с. 139-152. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13955
ДОЙКОВ Йордан. 2011. Институционални решения по сигурността (Съветът по национална сигурност: необходимост и политики), сп. „Социология и икономика”, изд. на ВУ КИА, Пловдив, ISSN 1314-3603, 2011, год. I, бр. 4, с. 54-67. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13956
ДОЙКОВ Йордан. 2010. Към анализа на институциите, в Сборник на Юбилейна международна научна конференция по повод 20 години от създаването на катедра „Политология“ в УНСС: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи”, УИ „Стопанство”, София, 5-6 ноември 2010, ISBN 978-954-644-214-7, с. 133-144. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13848
ДОЙКОВ Йордан. 2009. Механизъм на вземане на решение по националната сигурност (1947-1971 г.) и членството на България в Организацията на Варшавския договор, стр. 76-86 в Сборник на Международна научна конференция „100 години независима България: стълбовете на държавността” на Центъра за военна история и поуки от практиката, факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА „Г.С. Раковски”, 14-15 октомври 2008, София, Военно издателство, ISBN 978-954-509-425-5, с. 76-86. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13846
ДОЙКОВ Йордан. 2007. Развитие на военното дело и борбата с тероризма. В -www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/terror_dokladi.pdf и на CD формат - Интердисциплинарна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, Департамент „Масови комуникации”, ЦЕМ, НБУ, 19 ноември 2007, София, ISBN 978-954-535-494-6, 122-128 с. URL: www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/research/terror_dokladi.pdf
ДОЙКОВ Йордан. 2005. Войната срещу тероризма в българския преса, в: Публичност и тероризъм: комуникационни и поведенчески модели (сборник статии), под състав. Денчев С., И. Петева, изд. „За буквите – О писменехъ”, ISBN 954-8887-07-Х и УИ „Св. Климент Охридски”, ISBN 954-07-2170-9, София, с. 105-116. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13929
ДОЙКОВ Йордан. 2005. Общоевропейската отбранителна политика в сп. “Един завет”, бр. 3 (52), год. XIV, ISSN 0861-8151, с. 41-43. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13927
DOYKOV Yordan. 2004. The Bulgarian Army – from the Warsaw Pact to NATO (Some problems of the military reform) – in revista electronica Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, ISSN 1576-6500, №8/2004, Universidad Complutense Madrid, (www.ucm.es/bucm/cee/papeles), 25 pp. Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13926

Анализи

ДОЙКОВ Йордан. 2015. Отношение на финансови експерти към критиките на Доклада на ЕК за включване в задълбочени прегледи за предотвратяване и коригиране на макроикономическите дисбаланси – март 2015 г., 20 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BA – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.17599.92329
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Обществени нагласи към избора на управител на БНБ – април 2015 г., 12 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0 – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.12566.75842
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Мнение на експертен състав към избора на управител на БНБ – май-юни 2015 г., 11 с. – в http://www.europarthers2007.org/ – DOI 10.13140/RG.2.2.25569.10080
ДОЙКОВ Йордан. 2015. Фокус-групи сред представители на бизнессреди и финансови експерти към избора на управител на БНБ – юни 2015 г., 10 с., сп. B2B Magazine, ISSN: 1314-3638 - http://b2bmagazine.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7 – 22.07.2015 г. – DOI 10.13140/RG.2.2.27246.82249
ДОЙКОВ Йордан. 2004. Военен телевизионен канал – някои проблеми на зрителския интерес във в. “Българска армия”, № 15914 (10.08.2004 г.), ISSN 08614407, с. 10 – 11; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll, Handle: http://hdl.handle.net/20.500.12641/13925
ДОЙКОВ Йордан, Георги ГРОЗДЕВ, Теодора ГРОЗДАНОВА. 2004. Професионалната реализация на командния състав на Българската армия в условията на социална трансформация във в. “Българска армия”, № 15844 (03.05.2004 г.), ISSN 08614407, с. 10; www. eamci.bg/scripts/isapivwb.dll Handle:
http://hdl.handle.net/20.500.12641/13924

Редакторство

ДОЙКОВ Йордан, майор. 1999. редактор. Списание „Политика за сигурност“ (Информационен бюлетин на Министерството на отбраната), бр. 3, София, Военно издателство ЕООД, ISBN 978-954-509-425-561 с., (Учебно помагало в помощ на занятията по Вътрешна информация в Българската армия).