ДепартаментНационална и международна сигурност

д-р Гергана Йорданова

д-р Гергана ЙордановаДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: gyordanova@nbu.bg

Приемно време: Електронна поща ОнлайнПрофесионална автобиография:

ОБРАЗОВАНИЕ
2013 - 2016 Военна академия "Георги Стойков Раковски" Докторска програма „Военнополитически аспекти на сигурността"
2009 - 2011 Военна академия "Георги Стойков Раковски" Магистърска програма "Национална сигурност и отбрана"
2006 - 2007 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Магистърска програма "Държавни и общински финанси"
2002 - 2006 Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" Бакалавърска програма "Финанси"

Специализации в Европейска централна банка, Bank for International Settlements (Basel, Switzerland), Полска народна банка, Централна банка на Република Турция, Istanbul School of Central Banking, Centre of Excellence in Finance (Ljubljana, Slovenia), International Islamic University (Kuala Lumpur, Malaysia).

Професионалната банкова кариера на д-р Гергана Йорданова започва със стаж в клона на бившата HVB Biochim в Свищов по време на следването й. Впоследствие преминава през различни експертни и анализаторски позиции в частни и публични финансово-кредитни институции в България, Федерална Република Германия и Конфедерация Швейцария. Тесният професионален профил на д-р Йорданова включва разследване на финансови престъпления и противодействие на данъчни измами, изпиране на пари и финансиране на тероризма, сделки с ценни книжа, платежни и сетълмент системи, управление на суверенни дългове, Ислямски финанси.

Академичната кариера на д-р Гергана Йорданова, като гост и щатен преподавател, включва богато портфолио от аудиторни и извънаудиторни курсове, свързани с общата теория на сигурността (равнища на сигурност, възгледи в сигурността, теория на справедливата война), разследване на икономически престъпления, финансово разузнаване и противодействие на използването на банковата и финансова система за изпирането на пари и финансирането на тероризма, управление на специалните служби, пенитенциарно дело.

НАГРАДИ:
- Съюз на учените в България (2016 г.) - Конкурс за високи научни постижения в докторски дисертации
- Съюз на икономистите в България (2008 г.)
- Стипендия „Д-р Илко Ескенази“, международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2008 г.)
- Стипендия „Буров“, фондация „Атанас Буров“ (2005 г.)

ЧЛЕНСТВА
Член на Съюза на учените в България (от 2016 г.)

ПРОФИЛИ В АКАДЕМИЧНИ ПОРТАЛИ
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Gergana-D-Yordanova-2
Academia.edu https://newbulgarian.academia.edu/GerganaYordanovaPhD


Публикации:

1. Йорданова, Гергана (2021) Финансиране на 11/09 през системата „Хауала“ – изводи и поуки за практиката. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция. 27 – 28 май 2021, електронно издание. Велико Търново. Под печат.
2. Йорданова, Гергана (2021) Системата "Хауала" като типология за финансиране на тероризма. Сборник научни трудове от международна научна конференция „Кризи и сигурност – корелации и предизвикателства“. 14 май 2021, Нов български университет, София, 2021. Под печат.
3. Yordanova, Gergana (2021) Security Strategies within the context of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: Lessons from the 9/11. International Conference Security & Forecasting 2021 SEC4. Challenges for the State and International Security – the Current State and Prognosis for the Future. May, 11th-12th 2021, The War Studies University Warsaw, Poland.
4. Йорданова, Гергана (2020) Моделът на участващите банки в Турция като алтернатива на европейския банков модел: предизвикателства пред европейската геоикономическа и финансова сигурност. Сборник научни трудове от международна научна конференция „Широката сигурност“. Т. 2 – Киберсигурност. Икономическа, социална и културна сигурност. 27 март 2020, София: Издателство на Нов български университет, 2020, с. 418 – 424. ISBN 978-619-7383-19-5.
5. Йорданова, Гергана (2020) Финансиране на тероризъм чрез системата „Хауала“: Поуки и изводи от примера на Испания. Сборник научни трудове от Х международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността“. Пловдив. Под печат.
6. Йорданова, Гергана (2020) Комплексната проверка на клиента като мярка за управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма: Предизвикателства от практиката. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“. 22 – 23 октомври 2020, електронно издание. Велико Търново: Издателски комплекс при Национален военен университет „Васил Левски“, 2020, стр. 291 - 302. ISSN 2367-7473.
7. Yordanova, Gergana. Reshaping Bank Industry in Russia Towards Islamic Finance: Risks and Threats to European Geo-Economic Security. Cross-Border Book Series: New Challenges to Security and Development of the Balkans. Vol. 6 (2019): p. 88 - 98.
8. Yordanova, Gergana. On Geopolitics of Islamic Finance in Christian Europe: Statements and Assumptions. Security and Economics In the Uncertain World: Dilemmas and Changes. Collection of reports (2019): p. 230 - 236.
9. Yordanova, Gergana. Sovereign Debt as Emerging Challenge of Hybrid Warfare. Information & Security: An International Journal 39, no. 2 (2018): p. 183 - 194.
10. Yordanova, Gergana. EU Financial Legislation, Hawala Banking and the Migrant Crisis: Developments and Implications: On-line journal Balkanalysis(2017).
11. Йорданова, Гергана (2015) Представлява ли заплаха за финансовата сигурност на България и Европа системата "Хауала"? Списание "Сигурност". Броеве 7-8, 9 и 10 от 2015 г.
12. Йорданова, Гергана (2013) Защо България избра Schuldschein? В. "Капитал". 10.10.2013 г.