facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

ас. д-р Петър Арабаджийски

ас. д-р Петър АрабаджийскиДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: -

E-mail: parabadzhiyski@nbu.bg

Приемно време: Четвъртък 8:00-9:30 203 II Корпус,Четвъртък 13:00-13:30 203 II Корпус,Петък 16:00-18:00 203 II КорпусПрофесионална автобиография:

Ас. д-р Петър Арабаджийски е щатен асистент по професионално направление 9.1. Национална сигурност към департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ. През 2014 г. завършва с отличен успех магистърска програма „Регулиране и мениджмънт в телекомуникациите“ на НБУ и придобива ОКС "магистър" по регулиране и мениджмънт на телекомуникациите. През 2018 г. защитава дисертация на тема „Предприемачество и мениджмънт на малките и средните предприятия в охранителния бизнес – в контекста на публичния мениджмънт“, с научен ръководител проф. д-р Валентин Василев и придобива ОНС „доктор“ в професионалното направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство(мениджмънт на публичната сфера)“. Обучението му като докторант е осъществено от катедра „Национална сигурност и публична администрация“ при Правно-исторически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград.

Основните му научни интереси са в областта на националната сигурност, гражданската и корпоративната сигурност, предприемачеството, публичния и бизнес мениджмънт.

Притежава възможности и за експертиза в областта на мениджмънта на телекомуникациите.


Публикации:

Статии

1. Арабаджийски, П. Компетенции частных охранников в Республике Болгария. Вестник „Государственного и муниципального управления“. Научно-образовательное издание. № 3 (22) 2016 г., с. 106-113, ISSN 2225-8272

2. Арабаджийски, П. Полицейски контрол на малките и средните предприятия, осъществяващи охранителна дейност в Република България. Сп. „Право, Политика, Администрация“ – електронно издание. ЮЗУ „Неофит Рилски“. Бл., Том 4, бр.2/2017 г., с.28-39, ISSN 23-67-4601

3. Арабаджийски, П. (2019) Организационни аспекти за администриране на дронове. Годишник Телекомуникации 2019, том 6 (Yearbook 2019, vol. 6). София: Издателство на Нов български университет, ISSN: 2534-854X

Научни доклади – изнесени на научни форуми и публикувани

1. Арабаджийски, П. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност. XXV Международна научна конференция за млади учени, 2-3 юни 2016 г., Благоевград, Сборник научни трудове, С., 2016 г., с.155 – 162, ISSN 978-619-160-680-1

2. Арабаджийски, П. Проблемни аспекти при лицензирането на частната охранителна дейност в Република България. XXVII Национална научно-практическа конференция „Качеството за по-добър живот“, 10-11 ноември 2016 г., София, Сборник научни доклади, С., 2016 г., с.135 – 144, ISSN 1314-9563

3. Арабаджийски, П. Контрол на трудовите ресурси, обществените поръчки и финансите на малките и средните предприятия, осъществяващи охранителна дейност в Република България. XXVI Международна научна конференция за млади учени, 22-23 юни 2017 г., Благоевград, Сборник научни доклади, С., 2017 г., с.300 – 315, ISSN 1314-4669

4. Арабаджийски П.Н. (2019) Регулирование дронов: возможности и перспективы развития почтовой и курьерской инфраструктуры. Актуальные проблемы современных общественных наук и пути их решения в условиях информационного общества. Материалы VIII Международной заочной научно-практической конференции молодых учёных. Уфа 2019, Издательство: ГБОУ ВО «БАГСУ», г. Уфа, Республика Башкортостан, с.198-212, ISBN 978-5-4457-0111-8

5. Арабаджийски, П. (2020) Перспективи за използване на дронове в охранителната дейност. Сборник с научни доклади Международна практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“, София, 27 ноември 2020 г., Издателство: АСКОНИ-ИЗДАТ, Нов български университет, с.263-275, ISBN: 978-954-383-137-1

6. Арабаджийски, П. (2021) Проблеми при процедурите за въоръжаване на частните охранители в Република България, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 2021 на Национален военен университет "Васил Левски", Том 4 Научно направление “Сигурност и отбрана”, Велико Търново 27-28 Май 2021 г., Издателски комплекс на НВУ Васил Левски, с. 149-158, ISSN 1314-1937