ДепартаментНационална и международна сигурност

Ръководител на департамент

 

 Николай Стефанов Радулов

Академична длъжност: професор

Научна степен: доктор на науките

Основни изследователски интереси в областта на:  разузнавателен анализ, управление на специалните служби и МВР, разузнаване и контраразузнаване, специални разузнавателни средства, технологично противодействие на тероризма.


Допълнителни изследователски интереси в областта на: кризисно управление в условията на секюритизацияата, технологии на секретно наблюдение.

Възможности за експертиза в областта на: анализ, разузнаване, контраразузнаване, специални разузнавателни средства, гражданска сигурност, антитероризъм.

Преподавателски интереси в областта на: управление на сигурността, прилагане и управление на специалните разузнавателни средства, ефективно разузнаване и контраразузнаване, глобализация и антетероризъм.

Образование: (къде е получено):
2014 до момента: Професор в НБУ, Департамент „Национална и международна сигурност“.
2012-2014:  Доцент в НБУ, Департамент „Национална и международна сигурност“
1992 - Институт за транспортна сигурност, САЩ, антитерористичен курс
1986-1992 - Академия на Министерство на отбраната „Г. С. Раковски“ , докторантура по управление, тема „Управленска култура“, доктор по философия
1977-1981 - Академия на МВР, магистър по Управление на обществения ред и сигурност.


Членство в организации:
Член на издателския съвет на сп. „Сигурност“;
Член на издателския съвет на сайта Sigurnostta.bg
Член на издателския съвет на сп. Torun International Studies  в Nicolaus Copernicus University in Torun, (Poland), http://apcz.pl/czasopisma/index.php/TSM/index
Заместник председател на НААФ(Национален антикриминален и антитерористичен форум - неправителствена организация за мониторинг и противодействие на тероризма и престъпността);
Член на съюза на българските командоси;
Член на международната полицейска организация.

Участие в национални и международни проекти:
2014 г. - Въвеждане на международни стандарти в сигурността - Nicolaus Copernicus University (Poland)


По-важни публикации:

Монографии и сборници
„Специални разузнавателни средства“, издадена през 2010 г. в София, „АСИ принт“, с обем от 268 стр.,сборник статии „Национална (не)сигурност“, „АСИ Принт“, С, 2012, 444 с., монография  „Разузнавателен анализ“, „АСИ принт“, С, 2013, 430 с.


Статии: 
 1. Радулов, Н. С., МВР – отново във вихъра на промяната, сп. „Сигурност“, бр. 09. 2013
 2. Радулов, Н. С., МВР. Престъпност, промяна и проблеми, сп. „Сигурност“, бр. 10. 2013 г.
 3. Радулов, Н. С., Епистемологичен подход, разузнаване и разузнавателен анализ: ноември, 2013 г.
 4. Радулов, Н. С., Контент-анализ в инструментариума на разузнавателния анализ, юни 2013 г.
 5. Радулов, Н. С., МВР. Промяна, архитектура, ефективност, доклад на научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ във НВУ „В. Левски“, под печат в сборника от конференцията; публикувана и в сайта „Сигурността“
 6. Радулов, Н. С., Управление и ефективност на специалните разузнавателни средства, доклад на научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“ във НВУ „В. Левски“, под печат в сборника от конференцията; публикувана и в сайта „Сигурността“
 7. Радулов, Н. С., „Граница“, сп. „Сигурност“, бр. 11. 2013 г.
 8. Радулов, Н. С., „Визия, мисия и реализация – основни проблеми на МВР“, сп.„Сигурност“, бр. 12. 2013 г.
 9. Радулов, Н. С., „ Употребата на СРС и произтичащите от това последици“,  сп.„Сигурност“, бр. 2. 2014 г.
10. Радулов, Н. С., Мониторинг, разузнаване, контраразузнаване
11. Радулов, Н. С., „Епистемологичния подход – теоретична основа на разузнаването и разузнавателния анализ“ – част І, сп.„Сигурност“, бр. 4. 2014 г.
12. Радулов, Н. С., „Епистемологичния подход – теоретична основа на разузнаването и разузнавателния анализ“ – част ІІ, сп.„Сигурност“, бр. 5. 2014 г.

 

За контакт:
корпус 2, офис 202
тел. 02/8110 272;
e-mail: nradulov@nbu.bg