facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Планиране на способности на базата на сценарии

planirane-za-sposobnosti-na-bazata-na-scenarii_184x250_fit_478b24840a

Планиране на способности на базата на сценарии

доц. д-р Венелин Георогиев, Издателство "Авангард Прима", 2015 г.

Научни и учебни издания

         В учебника е направен опит за адаптиране на една модерна и универсална концепция към специфичните условия на киберсигурността. В първата част се развива тематиката за сценарийното планиране, която включва: принципи за сценарийно мислене, рамка и технология за сценарийно планиране.

       Създаването и използването на сценарий се разглежда като инструмент за изграждане на желаните способности за киберсигурност, които да бъдат адекватни на очакваните заплахи за киберпространството. Във втората част на учебника се представя технологията за планиране за способности на организацията, като въпросите се разглеждат през призмата на спецификите на киберсигурността.

        Допълнителен интерес представляват практическите инструменти, описани в края на учебника, които включват създаване на разходни модели при планиране за способности, анализ на алтернативни пакети от способности и икономическо оценяване на алтернативи.

        Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.