facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Криминалната личност

25209-pic-m_184x250_fit_478b24840a

Криминалната личност

проф. д-р Калин ГайдаровС., Софи–Р и Унив. изд. ISBN 978-954-638-149-1 ISBN 978-954-07-2648-9,

Научни и учебни издания

           Книгата има философски или философско-психологичен характер. В тодзи смисъл тя представлява предизвикателство към традиционните разбирания за криминологичен анализ. Същевременно трябва да се подчертае, че криминологията в световен план отдавна не е само юридическа наука, напротив – тя все повече се превръща в едно мащабно интердисциплинарно научно пространство, където учени от различни области на познанието си сътрудничат и съвместно разработват идеи и провеждат емпирични изследвания за разбиране на същността на престъпността като социален финомен и на престъплението като индивидуален феномен.
            В първата част са представени основни направления в криминологичното познание, които са свързани със същността на криминалното поведение, както от кръга на биологичното направление, така и от кръга на социологичното направление.
            Във втората част са разгледани субективните параметри на функциониране на криминалната личност, като е обърнато особено внимание на моралните филтри, които опосредяват поведението чрез ценностите.  Представен е един диалектичен модел на взаимовръзката между индивида и обкръжението в генезиса и фунсционирането на криминаланата личност.