facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Юбилейна междун​ародна научна к​онференция "Десет години об​разование по си​гурност в НБУ:​ състояние и пе​рспективи пред ​обучението в ус​ловията на дина​мична и трудноп​редвидима среда​" [София] [2013]

nauka-obrazovanie-sigurnost_184x250_fit_478b24840a

Юбилейна междун​ародна научна к​онференция "Десет години об​разование по си​гурност в НБУ:​ състояние и пе​рспективи пред ​обучението в ус​ловията на дина​мична и трудноп​редвидима среда​" [София] [2013]

Състав и науч​. ред. доц. д-р Венелин ​Георгиев. - София: Нов български университет, 2013. - ISBN: 9789545357961

Сборници

 Десет години не са голям период от време, но достатъчен за да се осмисли постигнатото, да се види къде се намираме в момента и какво искаме да постигнем в бъдеще. А постигнатото никак не е малко. Звучи респектиращо, че в департамент „Национална и международна сигурност” на Нов български университет днес се обучават над шестстотин студенти в две бакалавърски, три магистърски и една докторска програма; средният годишен прием в програмите е двеста студента в трите образователно-квалификационни степени в професионално направление „Национална сигурност“; самостоятелно или с наши партньори са организирани осем национални и международни конференции и кръгли маси; само за последните пет години преподаватели от департамента са издали шестнадесет монографии, двадесет и седем студии и учебници, публикували са четиридесет и девет научни статии в авторитетни национални и чуждестранни списания и сборници; сключени са договори за образователно сътрудничество с повече от петнадесет български и чужди университети, министерства и агенции в сигурността.

Постигнатите резултати са важни, но удовлетворението идва от това, че преподавателите и служителите в департамента допринесоха за едно ново образование в сигурността, образование, което съчетава либералните тенденции с една традиционно консервативна образователна сфера, каквато е сигурността. Пред нас стоеше трудната задача да ситуираме в Нов български университет обучение, съчетаващо мисията на университета като либерална академична институция с едно утвърдено образование с многогодишни традиции, осъществявано от висши училища от системата на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Успяхме и няма да бъде празна хвалба ако кажем, че повлияхме на образованието в сферата на сигурността в мащаба на българската университетска система.