facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

nbu2015-2_678x410_crop_478b24840a
04.05.2023 19:40

Публична лекция „Модуси на информация и сигурност“

Корпус 2, зала 310


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Лектор:
гл. ас. д-р Михаел Димитров


Модератор:
проф. Георги Бахчеванов, д.н.


Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и други български университети


Лекцията ще се фокусира върху възможностите за реализиране на противоборство в информационното поле, ролята на утвърдените методи и способи в това отношение, наред със съвременните тенденции за високотехнологични решения.


Образователно-квалификационното развитие на Михаел Димитров преминава изцяло в програмите на департамент „Национална и международна сигурност“ (ДНМС) на Нов български университет. На 16.05.2018 г. защитава ОНС „доктор“ с дисертация на тема „Динамика на сигурността в Междинна Европа (1990-2015 г.)“. От 31.01.2020 г. заема академична длъжност „главен асистент“. Автор е на статии публикувани в международни индексирани издания, активно ангажиран в неправителствения сектор, успешно реализирал проекти по програми на ЕП, Rockefeller Brothers Fund и Science for Peace and Security на НАТО.