facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

img-0049-copy_678x410_crop_478b24840a
18.05.2016 14:40

Публичен научен форум по конкурс за академична длъжност „професор“

Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана. Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев

Научно жури в състав:
проф. д-р Христо Василев Георгиев, НБУ,
проф. Георги Василев Бахчеванов, д.н., НБУ,
проф. д-р Ненко Георгиев Дойков, НБУ,
проф. д-р Никифор Христов Стефанов, ВУСИ,
проф. д-р Тилчо Колев Иванов, ВСУ,
проф. Митко Русев Стойков, д.н., ВА“Г. С. Раковски“,
доц. Георги Благоев Торнев, д.н., ВА“Г. С. Раковски“

Председател на научното жури:
проф. д-р Христо Василев Георгиев